Monday, April 4, 2011

..............................................................

පහන් දැල්ලම නිවල දාලා රැයක් උදා කල අදුර විලසින්
මෙතෙක් මුව අග රැදී තිබු  මගෙ සිනා රැල්ලත් පහවී ගොසින්
අදුර දුරලා මගෙ ලොඅකෙට එන එලියක ලෙසින්
කඳුල දුරු කර සිනා සෙන හැටි මතක් කරදෙන් සුරගන වෙසින්

Friday, October 8, 2010

Do tears dry up when you grow old?Dedicated for the memory of Randula Wanigasinghe 1989-2010


I don’t know you…
Wish I had
Before the final breath
Before the final step…
A faint memory
Of you in canteen
That’s only I have
To be stunned
By the news…
For some
It’s not…
We are a family…
A gibberish
A great ear pleaser
I just want to ask
Do tears dry up
When you grow old…

Monday, August 23, 2010

Unleashed Miracles


Swirls twirls and pillars of gray
Suckling the burns of ahes to harvest its dark.
Suddenly the worlds gray has gone all black
Shadows creeping in the dark, lurking in the corners, behind half walls and inside broken windows.
Strolls in the clouds of gray, making the shadows merge deeper into the dark.
Thunder rolls, greens shudder..
Lightning strikes, shadows reappear.
On comes the storm pouring down sweet silver.
It pours, it rains, it falls, it wets, it loves, it flows…
Trickling down the gray, sweeping its ash away..
To the rhythm of the earth the gray ash flows, floating on the curves of silver
It blends into the white foam of the seven seas..
a legacy begins.
Gray becomes its salt, its everlasting beauty and throb
Black is all swept off, cradled by silver..Leaving gray looming in the air
With a cloud of white scrapping the skies with a striking glare
The greens are still and silent after its dance,
soil smelling sweeter after the caress of the silver flows..
Earth is breathing fast with an expectant gaze ..Waiting for the next miracle it knows so well…
swiftly vanishes the gray as the greens are crowned by a bursting golden glory
Silver droplets on the edge of every green blade turns into honey..
the softest fresh warmth after the chilly gray freeze brushes the thousand buds that’s about to bloom…
they flourish, burst, explode with life, A celebration of yellow
Glorious than ever before
Wings of million angels soar in the sky
in reds, greens, blues, purples.. Fireworks of rainbows arching across the skies
I climbed on to its colures
I walked
Glided
Soared
Across the colors
Felt them with my fingers
they went across my crust to the blood and the bones
they over took my soul
Sparked, flared-up, irrupted, burnt out without smoke
Then came the white…the brightest of all
The tranquil of all
The warmest of all
With depths deeper than the deep
Opening an un tread universe
The universe unnamed

Monday, July 26, 2010

Je t'aime!I'm the drama
you are the life
Let's make this act
forever...
We'll mingle through
The plot points...,
And unavoidable
Yet interesting
Confrontations,
Let's assume
Conclusion
The eternity.
Where
the day of the beginning
Is still a puzzle
For you and me...
Come
Let's take hands
And slowly step in
To the center stage
The whole universe
Is gazing at us
In the audience...
Let's show them
The color of our love,
Life,
And much more...

Thursday, June 3, 2010

THE SEA, COFFEE, RAIN, PEOPLE AND MY SOAKED CLOTHESI went to the rocks that looked over the sea
with a steaming café Americano in hand
I sat there and was dissolving along with its bitter sweet warmth
into the salty cold sea..
Breathing in its fresh rough wilderness with the gloom that surrounded it
And it started to rain
First with soft slanted drops..
i saw them falling but I never felt them on my skin..
Then it started to pour.. It was dripping down on me..
I still didn’t feel them
I was sitting there letting my own tears kiss me as they fell from the sky
It was crying the tears that were screaming to come out from my soul..
but my eyes and heart were too tired and weary to put them out…
So I let the sky cry for me..
I felt useless for not being able to even cry for me, yet it helped..
Then I took the longest walk in the rain…
from rocks of bamba to kolpity and then to uni…
With the empty brown polystyrene cup in my hand
People were watching me pass by
With the looks of confusion and some with the looks of hatred
Many offered me umbrellas, rides, seduced x-raying glances at my wet body,
And humorously painful words
I walked on…and still walking on..
It’d be an endless walk in the rain..
Where all I meet offers me shelter or pain
So I will walk on .. Soaked..
Watching the world watching me..
Until that day when I melt away with the rain

Monday, May 3, 2010

How I Wonder What You Are - A movie of our time


How I Wonder What You Are captures the eventual truth of a youth under the city lights..it frames an occurrence portraying the emptiness and the stillness of the life of a youth who’ve lost the taste of human bonds and doesn’t have a reason to live on. The movie, as I saw it expressed and communicated the feelings and emotions that are very simple yet complex and deep at the same time...and those which are so delicate and difficult for a person to express even to themselves on their own..Udaya Dharmawardhana and Chinthana Dharmadasa on their first debut to the big screen fingered the innermost, untouched depths of a person’s sentiments.

How I Wonder What You Are is bound around the life of an urban youth and his hollow life..His world is empty and he is just another insignificant being to the rest of the world who are lost in their own craziness of the city. The flow begins with a vision of Dee (Prasanna Mahagamage) leaning over a call box and dialing a number which is an unanswered call..and behind him, shows the most cleverly captured shades and the buzz of the night city which is a frame that exquisitely caught my liking at the very first glance...and the background dialog of the whole happening stating that we dial old numbers when we want to feel our own existence, touched me unfathomably.

Next, the frames moves on to a regular bar where many men drown themselves in waves of liquor searching for an escape.. Many men who are lost in their own problems or problems they take on by purpose to distract themselves from the stillness of their lives. A character that caught my heart there was an old man who Dee runs into once he steps out of the bar. With his minute frame, silver hair and tweet eyes, asking for a cigarette from Dee and who blesses Dee over with god for the favor. To me, the old man resembled many such people that I observed with great compassion. They’ve lived their lives, and finished their story and is nothing but a forgotten skeleton to the people who were once important them..But they’ve made peace with it and now watches the others treading on the same path to nowhere that he treaded long ago with an unreadable expression in their eyes..

The constant jabber of the biker (Mahendra Perera) who offers Dee a lift afterwards, fills us with the bitter sense of reality of our lives in a disgustingly truthful way. The words he speaks in his drunken state brings out the trapped feeling of living in an island and how we rot away in front of our own eyes.. ‘kaalakanni dupath jeevitha’ a statement he makes that echoes in my ears even now since that’s the exact reflection of our lives in a perfect little sentence..

With all the characters that Dee encounters with, the profile he maintains is low. From the gestures of other characters, their dialogs and even the miniature happenings in the surroundings of Dee, the directors cleverly wove an image into my mind where when I close my eyes and picture Dee, everything else moves around him and he stands still with a detached expression in his face. On that I should complement Prasanna as well for dissolving into Dee’s character so well, which he maintained constantly through the movie. I’d say that type is the toughest of roles to do justice to, having to convey the unexpressed things the character holds within in such a subtle way that would bring out the directors thoughts alive. And he won it over by doing it for the whole of 1 hour and 20 minutes of the making.

Another event that touched me is where Dee observes a man (Dayadeva Edirisinghe ) at the grocery shop where he goes to buy cigarettes. The man buys 20 rupees worth of jujubes and makes the shop keeper pick more of red and green ones and he makes him leave out the yellows. Dee stares at the man as he eats the little treat he bought himself right there, where he first pops in two white jujubes and then when munches a red jujube, clear satisfaction and crave is spelt all over his face..Udaya and Chinthana makes a another successful attempt to convey what small and unnoticed things a person’s happiness and satisfaction lies upon..And how unnoticed such desires goes by us.

Afterwards, most of the movie revolves inside the living room of Dee where he waits sitting in front of a television that constantly keeps reporting on the new achievements of the ethnic war, with the company of his water bottle and the cigarette box and a dirty fish tank with a single fish behind him. And as the movie rolls on in his living room there’s one melody that keeps playing throughout, the blend of the war reports on T.V with the noise of the oxygen bubbles of the fish tank.

While he waits for some sign of life from the outer world to reach him, at least through his low battery mobile. The heat of the day overwhelms him with the exhaustion of the emptiness of his life and the sweat of his body. He decides to caress both of these with an ice cube.. That’s when Kathy (Poornima Muhandiram) knocks on his door.

She comes in search of a place to stay and also in search of a distraction from the troubles of her love life. She brings a fresh pace into Dee’s hollow life where he starts building up dreams surrounded by her in his imagination. He drifts on the floor of his living room which is strayed with cigarette buds where he sees red rose petals instead. Kathy, meanwhile waits for a solution from the life she ran away from which never comes and she tries to find comfort by getting closer to Dee but she is somehow held back not to go further. They both wait in the airless nothingness waiting for chemistry to happen in the presence of the war victories on T.V and the bubble guzzle of the fish tank.

As we move from sequence to sequence within the four walls of Dee’s house we feel the uncomfortable stillness creep into us, even the air we breathe feels too heavy for our lungs. Our heads starts to float into a vacuum and it stays there. Again the efforts of the directors made to convey the depression of the two beings trapped in that room, made its peak by this experience they took the audience through..

Only one point made me hit the ground in the middle of it all; the unfamiliarity Poornima displayed with her cigarettes. At the very first glance, the way she placed it between her lips and the position where she kept it between her fingers just told me that something is not right there and wham I was brought down from the vacuum to the floor and it was a hard hit. I was at first a little disappointed over the dynamic duo Udaya and Chinthana for letting that go unnoticed.. But the sin was soon forgiven and forgotten by the way Poornima marveled over a piece of apple between her soggy lips which told a very sensual story to Dee.

Eventually Kathy gets worn off by the disappointment over the distraction she came in search for and never got. The unsettledness she experiences emotionally while she is with Dee is bringing her to a point where she can’t bear the space of nothingness anymore. And she decides to leave and find herself, alone. And at that point the directors have done a wonderful job with the flow of the movie and its pace which touches just the right delicate emotions within us which brings a sting of a tear to the eye, lump to the throat and a pencil stab to the heart.

As she dissolves to the city lights in a three wheeler Dee is left alone with the dreams he built within him of her. And as he faces his life with the hope of Kathy coming back which leaves him in a worse off state than before, and the country keeps celebrating over the victory of the war. And at the end of the sequence, the directors spell out the so called significant victory over the insignificance of an empty 29 year old human life.

‘How I Wonder What You Are’ an our time story of angels who can’t hear but pretend.

Tuesday, March 9, 2010

HollowI reached out
hoping to find the familiar warmth
that had always saved me from the cold
the one light that kept me
alive in winter snows
but i felt nothing
nothing but the cold empty space..
i reached further and further
thinking it cant be far off
but there was nothing
nothing but the cold empty space
all around me and beyond..

I was alone with me
so i reached within
to find strength
to carry on in the winter storm
but there i found
a broken
shattered
wounded soul
that murmured and pleaded
for one stroke of the warmth
for it to live on
it gasped and gasped
then went from blue to black
and lay..still

and now there is
nothing but the empty space around me
and nothing but a dead soul within

Monday, March 8, 2010

.......Solitude,
is not when the world walks out on you
but
when you decide to walk out on the world..

Friday, February 26, 2010

love, the universe and you

You amaze me every single day..
With Your child’s eyes
Your calm
Your serenity
Your eternal energy
Your tenderness
Your warmth
Your love and your beautiful deep soul
When life burns hard you cool me down
And when I’m cold within, your warmth flows on
I’ve come to realize that you’re even better than you seem
To which I come upon new proof every day by all means
The things you have learned and seen
They sit with you so beautifully
And when you see into space
I dream together with you
It’s a wonderful feeling to have met the missing piece of you
I can feel everything you do
Hear everything you say
Cause I am me, the universe and you
You’re the living angel of mine, and of the universe and beyond
And I give you all its love
For what you are and what you mean
Go live your dreams
And one day when you fly where you belong
high up in the sky
I will sing of you
Of your life fully lived
to the universe and beyond
Cos you gave me
love, universe and you